q u o t e

Tuesday, September 16, 2014

മദ്യമേ വിഷമേ വിഷമദ്യമേ

മദ്യമേ വിഷമേ വിഷമദ്യമേ എന്ന  താളത്തിൽ തുള്ളുന്ന മനസ്സല്ല  എന്റേത് . കള്ളും കന്ജാവും അത്യാവശ്യത്തിനൊക്കെ   ആകാമെന്നു പറയുന്ന മനസ്സാണ് . ഇതിലൊക്കെ സര്ക്കാരിന് കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് കൂടി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് . അധികാരം കൊണ്ടു ഒരു നവോധാനവും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലെന്നും ...

പക്ഷെ ഈ കുറിപ്പ് വേറൊരു കാര്യത്തിനാണ് . കേരള സര്ക്കാര് ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യം തീരുമാനിച്ചു . കാശില്ലാതെ ദാ നട്ടം തിരിയുന്നു . എന്റെ സംശയം ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ചുമതലയില്ലേ ? അവര്ക്കെന്തു കൊണ്ടു ഒരു ഗ്രാന്റ് തന്നു കൂടാ ?

പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചോ ? ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നിയോ ? അതാണ്‌ നമ്മുടെ പ്രശ്നം . ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങള്ക്ക്  കൂടി ഉപകരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നമ്മൾ റ്റാക്സ് കൊടുക്കുന്നത്  എന്ന ബോധം നമുക്കിപ്പോളുമില്ല .

അത് തന്നെയാണ്  കാതലായ പ്രശ്നം .  നമുക്ക് വേണ്ടതൊന്നും ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു നമുക്ക് ശീലമില്ല

എന്റെ സുഹൃത്ത്‌ P J JOSE ന്റെ ലേഖനം കോപ്പി അടിച്ചത്

    Great Life Advice From
 Mark Twain
Mark Twain is considered by many to be one 

of the greatest American authors in history.
 He wasn't only a writer though, he was also
 a source of constant inspiration, a fountain
 of memorable quotes and a man with an 
 incredible intellect. So when we say we have
 some words of advice for you from the mouth
 of Mark Twain, there is a very good reason to
 listen!

mark twain
1. Age is in your mind more than anywhere else.

“Age is an issue of mind over matter. If you don’t mind,
 it doesn’t matter.”

With this clever play on words, Twain is telling 
us age doesn't matter as long as you don't give
 it significance. It means that a young soul can 
 dwell in an old body and all the limitations
 we put on age, other than those physical ones, 
are actually in our head.
This advice isn't just about age, it's also about 
self confidence. When we believe we have a 
problem, we transmit that to the people around
 us and so bring it to pass. People can feel the
 lack of self confidence in others and they will
 treat you as you treat yourself. So, once you
 make that mental 'switch', the enviornment will too.

2. Humor is one of the most important things.

“Humor is mankind’s greatest blessing.”
“Against the assault of laughter nothing can stand.”
The simple act of laughing and responding to 
humor is one of the greatest experiences of the 
human condition. Life is nothing without laughter,

 just a sad shell, and although there are pleasures
 in life that have nothing to do with humor, they

 are always improved upon and made more
 palatable with a good side dish of laughter. 
Humor helps almost all situations and using it
 will draw people to you faster than anything 
 else you may do.

3.Anger will hurt you more than help you.

“Anger is an acid that can do more harm to 
the vessel in which it is stored than to anything 
on which it is poured.”

Anger is an inescapable human emotion, we all get
 mad once in a while. But there are ways to control
 out anger, and not let it control us. Just like laughter
 is transient in nature, so should anger be. A joke will 
 make you laugh again and again if you think about it
 over and over, and anger is no exception, the more
 you think about it, the angrier you'll become. So, 
when you are angry at something or someone, it's
 important you let it die out naturally; don't continue
 to feed it. Think of other things and apply your 
cognitive resources at things that make you happy.

4. The world doesn't owe you, you owe yourselves.

“Don’t go around saying the world owes you 
a living. The world owes you nothing. It was here first.”

The feeling of being owned something by the
 world is common in this generation. We all feel 
entiltled to something, whether it's a steady job, 

money, happiness etc. But these feelings usually
 lead only to frustration, bitterness, anger and 
resentment. Let go of these expectations from 
yourselves and from the world, and you'll see that
 everything becomes a bit easier. You do deserve the
 best, but you'll need to go and get it for yourselves.

5. Having a new idea is not a crime.

“A person with a new idea is a crank until the
 idea succeeds.”

When you see things differently than other 
people, expect mixed reactions. Some will support you, 
others ignore you, while still others will try to bring 
you down. Most people tend to hold on to their 
preconceived notions for dear life, and will even 
act agressively or negatively when these are threatened
 by an opposing opinion. But remember, all great
 discoveries were once such novel ideas, and many
 of them carried negative reactions. You should say
 what you believe and act upon it, don't let anyone
 tell you your ideas are 'too weird'. After all, human
 flight used to be such a novel and strange idea.

6. Don't let your thoughts dwell on the negative.

Drag your thoughts away from your troubles…
by the ears, by the heels, or any other way you 
can manage it.”

You must watch your thoughts, because it is so 
easy to get into a habit of thinking negatively, 
hashing our worries and troubles over and over
 in our head, until they seem as big as mountains
 and as dark as night.  Thinking positively is one 
of the best gifts you can give  yourselves, and will 
ultimately lead to you doing everything a little 
better, with people reacting much better to your 
attitude. In the end, life is made up of 'tasks' 
we must accomplish, some small, some big and 
difficult. Try to look at any 'difficult' task as a
 challenge and as an opportunity to learn something
 about yourselves.


7. Instead of worrying about yourself, worry 
about others and help yourself.

“The best way to cheer yourself up is to try to cheer 
somebody else up.”

There is something magical about making someone 
else smile or getting them out of a tough situation.
 Helping others not only makes us better people 
 and buys us goodwill from those around us, it also
 makes our own problems seem smaller because
 we're not preoccupied with them 24/7. If you help
 others without thinking, just jumping in and helping
 out, you'll be the one ending up with a smile on 
your face.


8. Try everything, regret nothing.
“Twenty years from now you will be more 
disappointed by the things that you didn’t do
 than by the ones you did so. So throw off the 
bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch
 the trade winds in your sails. Explore. Dream.
Discover.”
A beautiful quote my Mark Twain and one that is 
full of truth. It's always easier to delay things 
we want to do. After all, life usually gets in the 
way and we tell ourselves 'well, we'll try it later'. 
But as we get older, those oppurtunities become 
more and more rare, and the things we end up 
regretting the most are the things we simply never
 tried to do.
Failure shouldn't scare us, it's a part of life.
 What is scarier is having oppurtunities and never 
acting on them. So when you think you want to do
 something - do it. Failure may happen, but at
 least you'll know the answer to the question: 
"What if?".

Sunday, September 14, 2014

നമ്മൾ രസിക്കുന്ന കുസൃതികൾ..... അഞ്ച്നീരയുടെ രസം പോയ കാര്യം പണ്ട് എഴിതിയിരുന്നല്ലോ . ഇന്നല vyttila ഹബ്ബിൽ  പോയി ഒരു ഗ്ലാസ്‌ അടിച്ചു . എന്താ രസം . 25 രൂപ കുറച്ചു കൂടുതലാണെങ്കിലും .
അവിടെ വച്ചു തന്നെ കുടിച്ചു കാണിക്കണമെന്നെന്താ നിർബ്ബന്ധമെന്നു വീണ്ടും അന്വേഷിച്ചു . ഒരു ദിവസം വച്ചാൽ കള്ള് ആവുമത്രെ . അത് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാനാവില്ലല്ലോ.

ok  പിന്നെയെന്തിനാ marketing  എന്ന് പറഞ്ഞു കാശ് ചെലവാക്കുന്നത് ? അതോ ? public funds  അല്ലേ ?

Monday, September 8, 2014

ONAM .. PAMAPKUDA.. 6 SEP 2014

FRAP ( FRIENDS RESIDENTIAL ASSOCIATION PAMPAKUDA ) യുടെ ഓണാഘോഷം 2014 . രാവിലത്തെ മത്സരങ്ങൾ SOORYA MUSIC ലൈവ് ആയി കാണിച്ചിരുന്നു .

pamapakuda .. areeckal water fall

ആ കള്ളു ഷാപ്പ്‌ അവിടെ തന്നെ വേണോ ?


do we need that toddy shop right there at the entrance ?


the onam flower show ..reproduced from my friend jomon's face book page

Saturday, September 6, 2014

നമ്മൾ സഹിക്കുന്ന വികൃതികൾ ... ആറ്


NHAI , told the high court that  roads are bad in the aroor - edapally stretch of national high for the following reasons
 
   1. reckless and negligent driving
   2. dripping of fuel and oil when vehicles wait for signal

ദൈവമേ ഇവർ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇവർ അറിയുന്നുണ്ടോ ആവോ ? കേരളത്തിലെയെന്നല്ല  ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏതു റോഡു കേടായാലും കുളമായാലും പറഞ്ഞു നില്ക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമല്ലേ  NHAI  കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് . ഇതിന്റെ ആഗോള പ്രസക്തി ആരറിയാൻ ? patent ഇന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുമോ എന്തോ.

മോശം പറയരുതല്ലോ . ഒരു കാരണം കൂടി NHAI  പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് .

     3.  PWD had failed to follow standards while originally constructing the highway ( which is now being maintained by NHAI ) 

ഇതിന്റെ  ആജീവനാന്ത പ്രസക്തിയും നാം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകരുത് .  ഇനിയൊരിക്കലും  ഈ റോഡ്‌ നന്നാക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഏതു കളക്ടർ വിചാരിച്ചാലും NHAI യുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനാകില്ല എന്ന് സാരം .
TOLL പിരിക്കാനല്ലാതെ ഒന്നിനും NHAI യെ നോക്കേണ്ട , നിങ്ങള്ക്കൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ല എന്നും വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചെടുക്കാം .
നമ്മളെ സമ്മതിക്കണം . സഹനശക്തിയുടെ  കാര്യത്തിൽ .