q u o t e

Sunday, December 14, 2014

നമ്മൾ സഹിക്കുന്ന വികൃതികൾ ...എട്ട് ....

......

സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്  പൗരൻ  ബൗദിനെ സർക്കാർ അനഭിമതനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു . ഇനി ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതും അന്യായമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പീദ്ദിപ്പിചതിനു  compensation  കേസ് കൊടുക്കുന്നതും ഒന്ന് കാണണമല്ലോ

universe expanding or collapsing ?

talking about the paradox of whether the universe is expanding or contracting, i too think it is  both. like the rings on a ring rotating on their circular axis. if u look from the top it will look like  infinite outward motion. if u look from the bottom u will see only the never ending collapse or churning inwards. if u r lucky to be at the center of the main ring u can see both motions. but only  if all the rings on the ring are in synchronous motion . moving out or in at the same time which is almost an impossibility. as a result what u see even if u stand at the center is the most chaotic scene of some parts of the universe moving out and many others moving in. given the constraint that we can only see or feel or be in only  a miniscule portion of the universe we will feel the universe expanding  at some time and contracting at some other time . time here means the allotment and  the  permission  to be present in , feel or observe or interact with in any manner, a small specified portion of the universe . god knows by whom.

Saturday, December 13, 2014

if time isn't real why does it appear to exist ?

1. nothing is real but they all seem to exist. so does time.

2. growth in both positive and negative directions is one phenomenon which cannot be disassociated with time real or virtual. probably our perception is hard wired to see it that way.

3. time is probably a hierarchy with god at  the top. look at an amoeba and see how we feel superior on account of the much higher time allocated to us.

4. our concept of time  probably developed from our inability to comprehend anything absolute.  or is it the other way ? we can take in only comparisons or relative observations. we have no way to detect motion except relative to another body.

5. probably the time to worry about time has not come.  and if it ever comes and if we have time at that time ....

Thursday, December 11, 2014

atheism .. again

1. science is not  the last word. science told us many wrong things and later said sorry. to very many questions science is still looking at the sky and beyond with open mouths.   science is that urge to search and search but with no chance of ever finding the truth the whole truth i mean. the feeling that we are getting  nearer to the destination is a self sustaining survival technique.  it helps. even mirage has its use.

2. atheism essentially is counter theism. if theism is +6 on a scale of 10 atheism is  -6. to sustain the  fight atheism  needs to use the  same weapons  the enemy use.  and it does. like  selective use and denial of reasoning , (  i heard an atheist friend say it has to be proved to believe but lack of proof is enough to disbelieve ) commitment bordering on fascism...

3. let us try zero faith for a change . leaving a lot of space on both sides  positive and negative . try it for sustainability. do u believe ? no. disbelieve ? no . this zero space is big enough to accommodate any. not only in faith but in life

നമ്മൾ രസിക്കുന്ന കുസൃതികൾ .....പന്ത്രണ്ട്


ഗണേഷ് എന്തോ പറഞ്ഞില്ലേ നിയമ സഭയിൽ കാട്ടുപോത്തെന്നോ pwd എന്നോ അഴിമതി എന്നോ ഒക്കെ .
പക്ഷെ നമ്മൾ ആരാ മക്കൾ ? നേരത്തെ എഴുതി  കൊടുത്തില്ല അനുവാദം വാങ്ങിയില്ല എന്നൊക്കെ തിരിച്ചടിച്ചു    ഇരുത്തിക്കളഞ്ഞില്ലേ ഗണേഷിനെ .

ഇതാണ് മലയാളിയുടെ ശക്തി . എന്തും കാണാതിരിക്കാനുള്ള കണ്ടാലും കണ്ണടക്കാനുള്ള ആത്മ ബലം. എന്തും കേട്ടിരിക്കാനുള്ള മഹാമനസ്കത എന്തും വഴി തിരിച്ചു വിടാനുള്ള കൂർമ ബുദ്ധി .

അഴിമതി പേരും നാളും വച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റു നിന്നത് ശരിയായ രീതിയിലല്ല . അല്പം കുനിഞ്ഞു തല ലേശം കുനിച്ച്‌ എന്ന് നിയമ സഭാ ചട്ടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതൊന്നും പാലിച്ചില്ല . കാലത്തെ കുളിച്ചു എന്നതിന്റെ തെളിവൊന്നും മുൻകൂറായി ഹാജരാക്കിയില്ല . എന്നിട്ടാണ് അഴിമതി കോടികൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്രടരിമാര് നാല് പേര് മന്ത്രി ഇനിയും പറയാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഓപ്പനായിട്ടു വിളിച്ചു കൂവുന്നത് .

അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് . ഞങ്ങൾ എന്തും വിശ്വസിക്കും എന്നത് നേര് . സ്വര്ണ ചേനയോ വലം പിരി ശങ്കോ എന്തും . ടീവിയിൽ തന്നെ എത്രയോ പ്രശസ്തർ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്നും കേള്ക്കുന്നതല്ലേ പ്രയിം ടൈമിൽ പ്രശസ്തമായ ചാനലിൽ .

പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് . കോടികൾ കട്ടു എന്നൊക്കെ തെളിവ് സഹിതം പറഞ്ഞാൽ ...

Monday, December 8, 2014

is atheism any better than theism ?

@ hugh . atheism as i understand is not the absence of belief in god. it is the belief that god doesn't exist and that believing that god exists is wrong. atheism is a negative belief. that is why i say atheism  like theism demands blind devotion.
if atheism is zero belief in god i have no quarrel . in fact i am with you.  but the fact is that it is a strong negative belief.  and that is why like theism atheism too is unsustainable.

reasoning as you  know is the process of setting a relation between cause and effect. from  theory to incident. or vice  versa.  that is , for every incident we are trying to find and fit a theory , an explanation. now the problem is that we have a finite set of explanations which we are trying to fit into an infinite set of incidents. the biggest problem however is that the set of explanations which we are boasting off is limited in quality too.  it is derived  basically from our wisdom or accumulated knowledge. to cut it short , reasoning is not a scale with which we can measure every thing. 

logic is a simple tool which we use for linking simple things . no one has ever claimed universal reach for  logic.

now for examples. how do we explain the origin of the universe ? neither theists nor atheists can help. is the universe running on weak force and strong force or some other force ? when a tiger kills a deer who is right and who is wrong ?

crux of the matter is that our ability to understand things is limited . by design. could even be divine intervention . who knows ? we are no different from the house fly which can not comprehend the existence of a window glass or the frog in the well who thinks the world is a ten feet wide circle filled with water. this is design deficiency.

so positive belief is ok . zero belief is ok . but  negative belief may  be too silly to be sustainable.

Wednesday, December 3, 2014

hunger in the schools

   hunger in the class room

hunger is not just a six letter word.

it is the scar deep inside.
it is the ache that goes on and on.
it is the void which never gets filled.
it is the scorn that never stops hurting.
it is the growl that any one can hear.
it is the curse that i bear on your behalf.

in the exam hall i blink and go blank
in the class room i doze off lest i faint.
in the playground i crouch to crush the cramps.
when i open the book it is to cover the tear drops.

if you want to feed my brain and not my stomach
if you want to give me books and not beans
if you want to teach me etiquette but not survival
if you want me to run and win on an empty stomach


i don't know when i will fall pulling you down

i don't know how long you can stand and stare